1

Thông tin nhận dạng

2

Thông tin và quyết định chấp thuận

3

Nghĩa vụ cung cấp dữ liệu

4

Meliá PRO xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng để làm gì và trong bao lâu?

5

Meliá PRO xử lý những dữ liệu nào về người dùng?

6

Tính chính đáng của quy trình xử lý dữ liệu là gì?

7

Ai sẽ nhận được dữ liệu người dùng?

8

Trách nhiệm của người dùng

9

Nội dung truyền thông quảng cáo và khuyến mại

10

Thực Thi Các Quyền

11

Các biện pháp đảm bảo an toàn

Khám phá thương hiệu của chúng tôi

  • luxury
  • premium
  • essential