1

Phạm vi áp dụng các điều kiện đặc biệt cho hồ sơ B2B

2

Quyền truy cập Chương trình và mất trạng thái Hồ sơ B2B

3

Yêu cầu để nhận điểm thông qua Hồ sơ B2B

4

Quyền lợi và nghĩa vụ của Hồ sơ B2B